Algemene voorwaarden

Pinky promise, we vinden transparantie super belangrijk! Daarom hebben we alle regeltjes even in een duidelijke tekst rond algemene voorwaarden gegoten zodat je makkelijk alles terugvindt! Deze algemene voorwaarden omvatten en regelen de toepassing van onze bestellingsvoorwaarden evenals onze privacy- & veiligheidsvoorwaarden. Gelieve deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Door deze website actief te gebruiken, een account aan te maken of een product en een leveringstijd te kiezen waardoor u een bestelling plaatst of door simpelweg gebruik te maken van uw account, wordt u geacht onze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en goedgekeurd. Door een bestelling bij ons te plaatsen wordt u geacht deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard.

ART. 1 INLEIDING

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN VAN INNERGLOW, VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DE HIERONDER VERMELDE BEPALINGEN.
Wij danken u voor uw bezoek aan onze website www.inner-glow.be. We zijn vereerd dat u geïnteresseerd bent in de Innerglow-diensten en producten (Innerglow is hierna “Innerglow”, “onze”, “wij” of “ons”).
Gelieve de volgende algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Door deze website te gebruiken en een bestelling bij ons te plaatsen gaat u akkoord met de hieronder vermelde voorwaarden. Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst aangepast op 3 april 2017. Het is mogelijk dat we deze algemene voorwaarden veranderen : gelieve ze dus te controleren alvorens u een bestelling plaatst.
U kan ons altijd contacteren via de contactgegevens onderaan in deze algemene voorwaarden.
Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden op blend@inner-glow.be, innerglow zal binnen de 24u contact opnemen om deze klacht te behandelen.

ART. 2 BESTELLINGSVOORWAARDEN

DOOR EEN BESTELLING TE PLAATSEN, AANVAARDT U INTEGRAAL ONZE VERKOOPSWAARDEN

PLAATSING VAN EEN BESTELLING
Wanneer u een bestelling geplaatst heeft, zal u een bevestigingsmail ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of de leveringsdag, het leveringsadres en elk speciaal verzoek in deze mail correct is aangeduid. Als u geen bevestigingsmail heeft ontvangen, neem dan met ons contact op voor een bevestiging van uw bestelling.
Bij het afsluiten van uw aankoop, voeren wij enkel een autorisatie op uw betaalkaart uit. De betaling voor uw order zal pas uitgevoerd worden nadat wij uw bestelling bevestigd hebben. Op dat ogenblik zal u van ons een nieuwe email ontvangen die uw bestelfactuur bevat.
U moet ons een veilig en bereikbaar leveringsadres bezorgen waar u aanwezig zal zijn op het moment van de levering dat u gekozen hebt. Als alternatief garandeert u dat iemand in uw plaats aanwezig zal zijn om de levering in ontvangst te nemen.
Indien er bij een abonnement, na de eerste keer, een ontoereikend saldo wordt weergegeven (de tweede subscriptie periode) op uw betaalmiddelen, zal Innerglow niet overgaan tot het plaatsen van de bestelling en wordt er dus geen bestellingsprocedure gestart.

CONFORMITEIT
Wij garanderen dat de producten conform zijn aan de gedane bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij verzekeren daarenboven dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.

ANNULATIE VAN EEN BESTELLING
Een annulering moet ten minste 3 werkdagen voor de leveringsdatum worden doorgegeven op onze website. Bijvoorbeeld, indien uw levering op een woensdag is, dan moet u ons van de annulering op de hoogte brengen ten laatste op zondag 23u59 voorafgaand aan de levering. Voor laattijdige annuleringen blijft het volledige bedrag van de bestelling verschuldigd en wordt het bedrag dus automatisch van uw kaart afgeboekt.
Indien u uw bestelling tijdig annuleert, zal geen bedrag van uw rekening genomen worden.
Het spijt ons geen terugbetaling of krediet te kunnen toestaan voor annuleringen buiten de annulatie periode.
Om alle misverstanden te vermijden, beschouwen wij het herplannen van de levering of het wijzigen van de samenstelling van een bestelling buiten de annulatie periode als een annulering.
Wij behouden ons het recht voor om alle vragen tot annulering op basis van medische redenen te evalueren geval per geval.
Elke annulering moet door ons expliciet aanvaard worden via de website als het binnen de annulatie periode is. Als het buiten de annulatie periode is moet het telefonisch (en daarna schriftelijk worden bevestigd) of via email gemeld worden tijdens de normale openingsuren.

ALGEMEEN
Uw bestelling is niet bevestigd zolang wij geen betaling hebben ontvangen. Wij aanvaarden kredietkaarten. Wij aanvaarden geen cheques, geen contant geld, geen debetkaarten en geen overschrijvingen.
Onze smoothies worden bij ons in het bedrijf vers gemaakt en snel bevroren. Ons transportproces is gemaakt om een temperatuur van -18 graden te garanderen tot dat de smoothies bij u geleverd worden. Enkel indien ze in een diepvries bewaard worden volgens onze instructies, blijven ze goed tot en met 6 maanden na levering. Indien de smoothies niet in een vriesruimte bewaard worden zoals voorgeschreven, kunnen wij de versheid van de smoothies niet meer garanderen en ook geen terugbetaling of krediet voor een latere aankoop toestaan.

ART. 3 BETALING

U DIENT ELKE DIENSTVERLENING DIE U WENST TE ONTVANGEN, VOORAF TE BETALEN. U DIENT EEN BESTELLING TE ANNULEREN BINNEN DE DOOR ONS BEPAALDE TERMIJN (zie artikel 2) : ZONIET, DAN BENT U ONS DE VOLLEDIGE SOM VOOR DE BESTELLING VERSCHULDIGD.
Wij behouden ons het recht een einde aan onze overeenkomst met u te stellen, indien ons de betalingsauthorisatie door uw kredietkaartinstelling wordt geweigerd of indien wij redelijkerwijze menen dat de betaling geweigerd zal worden. U gaat ermee akkoord om ons volledig te vergoeden voor elke en alle redelijke kosten en onkosten (redelijke gerechtskosten inclusief) die wij moeten maken om betalingen die u ons verschuldigd bent volgens uw overeenkomst onder deze algemene voorwaarden, te verwerven.
Alle betalingen dienen vooraf te gebeuren, behalve indien expliciet anders met ons schriftelijk overeengekomen.
Wij behouden ons het recht voor om prijzen zonder voorafgaande verwittiging te veranderen.
Wij aanvaarden betalingen door middel van een kredietkaart via de website. Wij aanvaarden geen cheques of overschrijving. Uw bestelling is niet bevestigd zolang wij geen betaling in ons bezit hebben.
Betalingsbevestigingen en de leveringsdatum worden schriftelijk bevestigd.

ART. 4 ANNULERINGEN

Alle annuleringen moeten ten laatste 3 werkdagen voorafgaand aan de leveringsdatum in ons bezit zijn. Bijvoorbeeld, wanneer uw levering op een woensdag gepland is, dan mag u ten laatste pauzeren of annuleren voor 23u59 op de zondag voorafgaand aan de levering. Wanneer uw levering op een zaterdag gepland is, dan mag u ten laatste pauzeren of annuleren voor 23u59 op de woensdag voorafgaand aan de levering. Door de aard van onze producten kunnen wij geen terugbetalingen of kredieten voor een volgende bestelling meer toestaan na deze termijn.  Voor annuleringen minder dan 3 werkdagen voor de begindatum wordt een administratieve kost van 35 € in rekening gebracht. De annulering moet schriftelijk gemeld worden door de persoon die de initiële bestelling heeft geplaatst.

U kunt, binnen de wijzigingsperiode (ten laatste 3 dagen voor de levering) uw account pauzeren of opzeggen. Pauzeren is mogelijk via uw account (abonnement) en opzeggen is mogelijk door een email naar blend@inner-glow.be te versturen. Er is geen kost aan verbonden als u pauzeert of opzegt, er is ook geen vaste duurtijd voor het abonnement, het is elke maand opzegbaar.

Bij de aankoop van een abonnement, heb je gedurende 14 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de dienst niet meer geleverd wil hebben. Je kan dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden aangeven dat je wenst af te zien van de overeenkomst (de kosten hiervoor betaal je zelf) via een mail aan angeline@inner-glow.be. Binnen de 14 dagen nadat je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betaalt inner-glow je de volledige aankoopprijs ervan terug via bankoverschrijving.
 
ART. 5 PRIJZEN

Al onze aangeduide prijzen zijn inclusief de actuele BTW indien van toepassing. Alle prijzen gelden voor één persoon per individueel abonnement. Klanten die een abonnement opstarten behouden uiteraard dezelfde prijs voor de volledige looptijd van het abonnement tot zij dit zelf opzeggen. Door de aard van onze ingrediënten zijn onze kosten frequent en onvoorspelbaar onderhevig aan seizoensgebonden prijsschommelingen, valutakoerswijzigingen en wisselende brandstofprijzen. Hoewel wij ernaar streven om onze aangeduide prijzen constant te houden, kunnen wij af en toe genoodzaakt zijn om onze aangeduide prijzen aan te passen in functie van operationele kostenveranderingen. Innerglow behoudt zich het recht voor om ten allen tijde promoties aan te kondigen. De voorwaarden van de standaardbestellingen die voorafgaand aan deze promotie zijn geplaatst, kunnen niet aan de uitzonderlijke voorwaarden van een daarna aangekondigde promotie worden aangepast.

 
ART. 6 LEVERING

U DIENT TE ZORGEN VOOR DE GEDETAILLEERDE EN VOLLEDIGE INFORMATIE OVER UW LEVERINGSADRES. BOVENDIEN DIENT U AANWEZIG TE ZIJN OP HET AANGEGEVEN LEVERINGSADRES TIJDENS DE PERIODE WAARIN DE LEVERING IS AANGEKONDIGD. U DIENT VOOR EEN VERVANGER TE ZORGEN, INDIEN U NIET PERSOONLIJK AANWEZIG KAN ZIJN OP HET AANGEGEVEN ADRES TIJDENS DE AANGEKONDIGDE LEVERINGSPERIODE OM DE LEVERING VOOR ONTVANGST AF TE TEKENEN.
Wij voeren de levering uit op het adres dat is aangegeven in uw account. Als alternatief kan de levering uitgevoerd worden op een gewijzigd adres waarvan wij tegenover u bevestigd hebben dat we het hebben genoteerd. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de levering tijdens de aangegeven leveringstijd in ontvangst kan worden genomen en ons, indien nodig, de bijkomende instructies te geven. Het is tevens uw verantwoordelijkheid om na te gaan of de aflevering op een werkadres praktisch mogelijk is en door de werkgever wordt toegestaan. Indien er een kans bestaat dat u de levering niet persoonlijk in ontvangst kan nemen, dan bent u verantwoordelijk om voor een andere contactpersoon te zorgen die de levering in uw plaats in ontvangst kan nemen.
Indien een levering die volgens uw instructies onbeheerd aan uw deur of op een andere plek werd afgezet, gestolen of beschadigd wordt, dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk en zullen wij een eventuele compensatie enkel volgens ons inzicht toekennen.
Als we om een bepaalde reden niet in staat zijn om de levering uit te voeren op het door u aangeduide adres, zullen wij pogen met u contact op te nemen voor een andere regeling. Wij zullen u normaal contacteren op het telefoonnummer dat u hebt aangeduid op uw account. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u bereikbaar bent op dit nummer gedurende de periode waarin de levering is aangekondigd. Indien u in dergelijke omstandigheden onbereikbaar bent op het aangeduide telefoonnummer en wij de levering niet kunnen uitvoeren, zullen we de producten bij de buren leveren. Indien dit niet mogelijk is, behouden wij ons in elk geval het recht voor om de producten aan te rekenen.
Als we niet in staat zijn om de levering uit te voeren of als de levering te laat wordt uitgevoerd door redenen die aan onze controle ontsnappen (overmacht), zoals uitzonderlijke weersomstandigheden, staking, motorpech, verkeersproblemen of het in gebreke blijven van onze leveranciers, dan zijn wij niet aansprakelijk voor het eventuele verlies of ongemak hierdoor veroorzaakt.
Een email wordt dan op tijd verstuurd met de melding van de situatie en communicatie van een mogelijke nieuwe tijdstip. Als de levering niet kan geleverd worden op de voorziene datum heeft de klant het recht om zijn bestelling kosteloos te annuleren.
Veranderingen van het leveringsadres moeten doorgegeven worden binnen minimum 3 werkdagen voor de levering. Wij zijn niet gehouden ons aan te passen aan laattijdige veranderingen van het leveringsadres.
Indien u een onregelmatigheid aantreft tijdens de levering, dient u het volgende proces te volgen: 1/ neem een foto, 2/ stuur die foto naar blend@inner-glow.be binnen de 3 uur na levering. Hierna nemen wij met u contact op en gaan we na of artikel 6 al dan niet van toepassing is voor uw specifiek geval.
Houd het diepgevrozen. Het is essentieel dat, zodra u de smoothies ontvangt, u ze uit de colli haalt en in de diepvries plaatst. U moet de levering beschouwen als boodschappen die u hebt gedaan. We garanderen dat we correct bevroren smoothies leveren, maar we kunnen niet garanderen dat ze voldoende bevroren blijven na de normale transporttijd als je ze niet meteen in de diepvries plaatst. Wij rekenen daarom op uw begrip : onze chauffeurs hebben instructies om de levering aan een persoon te overhandigen en ze niet onbeheerd op een adres achter te laten. De smoothies zullen niet worden afgeleverd, indien niemand voor de ontvangst ervan kan tekenen. Opgelet: Indien je een buur of conciërge vraagt om voor jou “voor ontvangst” te tekenen, herinner deze persoon er dan aan dat de cups uit de doos moeten worden gehaald en onmiddellijk in de diepvries moeten worden geplaatst. Zodra wij de levering voor ontvangst hebben laten aftekenen, kan Innerglow niet meer aansprakelijk gehouden worden voor smoothies die slecht zijn geworden, doordat ze na levering niet onmiddellijk zijn uitgepakt en in een dipevries zijn geplaatst.

ART. 7 TERUGBETALINGEN

U DIENT DE PRODUCTEN BIJ LEVERING ONMIDDELLIJK TE CONTROLEREN EN ONS ONMIDDELLIJK TE INFORMEREN INDIEN ER IETS NIET IN ORDE IS MET DE LEVERING.
Indien u een onregelmatigheid aantreft tijdens de levering dient u het volgende proces te volgen: 1/ neem een foto, 2/ stuur die foto naar blend@inner-glow.be binnen de 3 uur na levering. Hierna nemen wij met u contact op en gaan we na of artikel 6 al dan niet van toepassing is voor uw specifiek geval. Indien wij niet binnen de 3 uren na levering op de hoogte zijn gebracht van eventuele schade, gaan wij ervan uit dat u uw bestelling in goede orde ontvangen hebt en zijn wij niet gehouden producten te vervangen of terug te betalen.

ART. 8 VOEDINGS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE

IN GEVAL VAN GEZONDHEIDSPROBLEMEN OF ONGERUSTHEID OVER UW GEZONDHEID IS HET UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OM MET UW ARTS CONTACT OP TE NEMEN, ALVORENS EEN INNERGLOW ABONNEMENT AAN TE VATTEN.

Al onze producten zijn uitvoerig gestest in combinatie met (plantaardige) waters (bv. Kokoswater), alle mogelijke plantaardige melken (bv. Amandelmelk), plantaardige sappen (bv. Wortelsap) en zuivelproducten (bv. Koemelk). We gaan uit van een ‘normaal’ gebruik bij de toevoeging van vloeistoffen aan onze smoothies.
Specifieke vereisten of het bereiken van bepaalde doelstellingen op het vlak van gezondheid of een dieet kunnen door ons niet worden gegarandeerd. Wij wijzen erop dat wij aan bepaalde dieetvereisten niet kunnen voldoen en wij wijzen u hiervoor door naar uw arts. Wij vormen geen alternatief voor een raadpleging bij uw voedingsdeskundige, naturopaat of gelijk welke andere arts waarmee u uw persoonlijke behoeften kan bespreken.
Innerglow producten zijn niet even geschikt voor elke persoon en onze diensten zouden niet gebruikt moeten worden door zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven zonder voorafgaand medisch advies. Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, medicatie neemt of een gezondheidsprobleem heeft, dient u het gebruik van Innerglow smoothies eerst te bespreken met uw behandelend arts.
De informatie vermeld op onze website (en alle andere informative die we u eventueel langs andere wegen toezenden) gaat over gezondheid en voeding in het algemeen : het gaat hier echter niet om medische informatie en is in geen geval aangepast aan uw persoonlijke noden.
Onze smoothies worden gemaakt in een ruimte waar ook hazelnoten, amandelen, cashewnoten en selder worden verwerkt. Door een bestelling bij ons te plaatsen, gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor een eventuele allergische reactie die u zou kunnen hebben op de hier aangeduide allergenen alsook op gelijk welk ander ingrediënt vermeld in de ingrediëntenlijst van onze producten. De allergenen worden duidelijk aangeduid op de website (dus bij raadpleging en aankoop van het product) én op de verpakking van het product zelf (na bestelling).
Als uw dieet aan bepaalde eisen dient te voldoen, dan mag u ons hierover contacteren. Wij zullen misschien in staat zijn om geheel of gedeeltelijk aan uw eisen tegemoet te komen naar ons inzicht en geval per geval. Echter, wij kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden indien wij er niet in slagen om aan uw dieetvereisten te voldoen.
Wij formuleren geen gezondheidsclaims in verband met onze producten.

ART. 9 BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

U WORDT GEHOUDEN TE WETEN DAT ER AF EN TOE IETS FOUT KAN LOPEN OP EEN WEBSITE EN DAT, INDIEN DIT HET GEVAL ZOU ZIJN MET ONZE WEBSITE, WIJ ALLES IN HET WERK ZULLEN STELLEN OM HET PROBLEEM ZO SNEL MOGELIJK OP TE LOSSEN.
Hoewel Innerglow zich tot doel stelt om u de best mogelijke service te leveren, kunnen wij niet beloven dat onze website-diensten volledig tegemoet zullen komen aan uw vereisten. Bovendien kunnen we niet garanderen dat de dienstverlening foutloos zal zijn. Indien er zich een fout voordoet op de website, gelieve ons dan zo snel mogelijk te contacteren via de contactgegevens vermeld op de website : wij zullen de fout zo snel mogelijk rechtzetten als redelijkerwijze mogelijk is.
Uw toegang tot de website kan af en toe beperkt worden omwille van herstellingen, onderhoud of de introductie van nieuwe mogelijkheden of dienstverleningen mogelijk te maken. Wij zullen de volledige dienstverlening zo snel mogelijk terug activeren. Indien onze website onbeschikbaar is, dan blijven onze normale bestel- en annuleringstermijnen van kracht.

ART. 10 GARANTIES

WIJ STREVEN ERNAAR DAT ALLE INFORMATIE DIE OP ONZE WEBSITE VERMELD STAAT, CORRECT IS. WE ZIJN ECHTER NIET AANSPRAKELIJK INDIEN WE EEN VERGISSING HEBBEN GEMAAKT.
Hoewel we ernaar streven dat alle informatie vermeld op de website evenals alle andere informatie die we verstrekken, correct is, aanvaarden we geen aansprakelijkheid, indien dit, ondanks ons uiterste streven, niet het geval zou zijn. Zonder afbreuk aan uw rechten te doen, behouden we ons het recht voor alle onvolledigheden en/of fouten te corrigeren en zijn wij niet verantwoordelijk voor deze onvolledigheden en/of fouten of voor het resultaat van het gebruik van dergelijke informatie.
Voor zover toegelaten door de wetgeving terzake, wijst Innerglow alle aansprakelijkheid af voor garanties, zowel uitdrukkelijk vermeld als verondersteld, met betrekking tot de correctheid van de informatie vermeld in gelijk welk materiaal op deze website en zal Innerglow geen aansprakelijkheid aanvaarden voor gelijk welk verlies of schade die resulteert uit toegangsproblemen tot de website.

ART. 11 COPYRIGHT

GELIEVE ONZE INTELLECTUELE EIGENDOM TE RESPECTEREN.
De inhoud van de website (inclusief maar niet beperkt tot tekst, beeldmateriaal en informatie) is beschermd door copyright en andere van toepassing zijnde intellectuele eigendomsrechten. U mag niets van het materiaal of de inhoud van de website reproduceren, veranderen, kopiëren, distribueren of voor commerciële doeleinden gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Wij zullen onze intellectuele eigendomsrechten uitoefenen als een onderdeel van deze website wordt gebruikt zonder onze toelating.

ART. 12 PRIVACY
Innerglow zal uw klantgegevens (naam, voornaam, adres, betalingsgegevens, emailadres, factuuradres, BTW nummer, telefoonnummer, geboortedatum, communicatievoorkeur) slechts gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit. Tevens kunnen uw gegevens gebruikt worden door Innerglow om u vrijblijvend interessante informatie te verstrekken en/of aanbiedingen te doen, dit enkel indien u daar bij uw inschrijving uitdrukkelijk om verzoekt door inschrijving voor de nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. De consument heeft de mogelijkheid om gratis te vragen om zijn persoonsgegevens te verwijderen.
Verstrekking aan derden: uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. De activiteiten gelinkt aan deze diensten, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Innerglow.
Innerglow respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Indien u een gebruikersprofiel hebt aangemaakt, hebt u via dit gebruikersprofiel toegang tot het geheel van de beschikbare gegevens over uzelf op onze website. Indien gewenst kunt u online uw gegevens ten allen tijde wijzigen. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Innerglow heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
De webshop onder Innerglow maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Dit zijn de cookies dat we gebruiken.
ANALYTICS COOKIES : Innerglow gebruikt Google Analytics voor de analyse van het surfgedrag van elke individuele gebruiker. Google Analytics is een gratis dienst van Google om website statistieken te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Met deze analytische cookies krijgen we inzicht in hoe je gebruik maakt van innerglow. Die inzichten verwerken we in verbeteringen van onze website. Analytische cookies maken een minimale inbreuk op je privacy.
ADVERTISING COOKIES: Innerglow gebruikt advertising cookies. Advertentiecookies worden gebruikt om:
- Relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen
- Het aantal keren dat iedere advertentie wordt getoond, te beperken
- De effectiviteit van een reclamecampagne te meten
- Uw bezoek te onthouden en de verzamelde gegevens met derde partijen tedelen, indien toepasselijk.
Deze cookies worden gebruikt om relevante advertenties te tonen op Facebook, Google en LinkedIn en dienen tot het bijhouden van bijvoorbeeld likes.
Innerglow houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de website in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via blend@inner-glow.be

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van persoonsgegevens te beperken. We houden statistieken bij op onze website waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. We doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk voor in deze verklaring genoemde doelen.
Aanpassen / Uitschrijven dienst niewsbrief. Onderaan in elke email vind u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

ART. 13 VARIA

Geen van uw rechten onder deze algemene voorwaarden mogen aan een derde partij vergund, toegewezen of op gelijk andere wijze overgeheveld worden.
Indien één van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal de niet rechtsgeldigheid van deze welbepaalde algemene voorwaarde geen invloed hebben op de rechtsgeldigheid van de overige algemene voorwaarden die onverminderd geldig en van toepassing blijven.
Deze algemene voorwaarden zullen worden beoordeeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.
De rechtbanken van België zijn exclusief bevoegd voor elk dispuut dat voortkomt of valt onder deze algemene voorwaarden.
Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Innerglow en de koper, welke niet in onderling overleg kunnen
worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Antwerpen kennis. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentendienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl
Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doe op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

ART. 14 NIETIGHEIDSVERKLARING

Indien een van bovenstaande voorwaarden nietig is of niet van toepassing is, zullen de andere voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven. In geval van nietige voorwaarden, zullen Innerglow en de klant vervangende bepalingen opstellen.

ART. 15 BEDRIJFSINFORMATIE

INNERGLOW
Anton van de Veldelaan 6
2900 Schoten, België
www.inner-glow.be
Blend@inner-glow.be
T: +32499933406
Registration Number BE 0556777525